Scientific Committee

 • Constantine Vardavas (Conference Chair)
 • Panagiotis Behrakis (Honorary Conference Chair)
 • Esteve Fernandez
 • Geoff Fong
 • Thomas Wenzl
 • Luke Clancy
 • Filippos Fillipidis
 • Anthony Laverty
 • Silvano Gallus
 • Christina Kyriakos
 • Martin Raw
 • Antigona Trofor
 • Victoria Vivilaki
 • Marc Willemsen
 • Panagiotis Bamidis
 • Solimini Renata
 • Krzysztof Przewozniak
 • Margaret Dorokhina
 • Sara Hitchman
 • Anne Havermans